Mitoitus FLO + OLOi

FLO-100-125 + OLOi-125 Poistoilma


FLO-100-160 + OLOi-160 Poistoilma


FLO-125-125 + OLOi-125 Poistoilma


FLO-125-160 + OLOi-160 Poistoilma


FLO-125-200 + OLOi-200 Poistoilma


FLO-160-160 + OLOi-160 Poistoilma


FLO-160-200 + OLOi-200 Poistoilma


FLO-160-250 + OLOi-250 Poistoilma


FLO-200-200 + OLOi-200 Poistoilma


FLO-200-250 + OLOi-250 Poistoilma


FLO-200-315 + OLOi-315 Poistoilma


FLO-250-250 + OLOi-250 Poistoilma


FLO-250-315 + OLOi-315 Poistoilma


FLO-315-315 + OLOi-315 Poistoilma